Oeps, je lijkt een niet-ondersteunde browser te gebruiken...
Verouderde browsers kunnen uw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren

  Algemene voorwaarden

  Art 1. Algemene beschikkingen
  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Coach en CSP Therapeute Marleen Iserbyt, met handelsnaam ISMANA (hierna ISMANA), en haar cliënten / ingeschreven deelnemers voor de overeengekomen prestaties van advies, trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten, behoudens wijziging welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

  Eventuele afwijkende voorwaarden kunnen ISMANA niet worden tegengesteld. De eventuele wijziging en/of nietigheid van een of meerdere voorwaarden doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid van de andere voorwaarden.
  Art 2. Offertes en overeenkomsten
  De door ISMANA overgemaakte prijsoffertes zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 15 dagen na communicatie aan de klant.

  De prijzen vermeld in de offerte zijn steeds onder voorbehoud van verificatie van de correcte omvang van de effectief te leveren diensten of in de offerte niet-voorziene bijkomende diensten voor de uitvoering van de uiteindelijke opdracht en die tevens dienen te worden uitgevoerd.

  Een overeenkomst komt tot stand in een van de volgende gevallen:

  schriftelijke aanvaarding door de cliënt van een door ISMANA overgemaakte offerte binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging,
  schriftelijke opdracht door de cliënt voor een van de activiteiten van ISMANA (advies, opleiding, trainen of coachen van één of meer deelnemers, etc) per getekend contract, brief, e-mail, ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier of enig ander afprintbaar schriftelijk support, en uitdrukkelijk aanvaard door ISMANA
  schriftelijke bevestiging door ISMANA van een mondeling met de cliënt overeengekomen opdracht voor zover de cliënt de juistheid daarvan niet ten laatste 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

  De door ISMANA opgemaakte prijsoffertes en de met ISMANA afgesloten overeenkomsten gelden enkel voor de diensten en karakteristieken die daarin uitdrukkelijk worden beschreven. Eventuele diensten en karakteristieken voorkomend in andere documenten naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen zijn ISMANA niet tegenstelbaar onverminderd het recht van ISMANA om zelf de toepassing van deze bepalingen in te roepen.
  Art 3. Uitvoeringstermijnen
  De voorziene uitvoeringstermijn is steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van ISMANA. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst kan het niet behalen van de voorziene uitvoeringstermijn nooit aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

  In geval de cliënt nalaat zijn eigen verbintenissen uit te voeren, is ISMANA gerechtigd de uitvoering van de prestaties te schorsen.

  Iedere vertraging door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ongevallen, ziekte, telecommunicatie-problemen, bedrijfsstoornis, etc.)  (deze opsomming is niet beperkend)  schorst de uitvoeringstermijn voor deze periode, ongeacht de mogelijkheid in hoofde van ISMANA, zo door overmacht de prestatie definitief onmogelijk blijkt, de opdracht te annuleren.
  Art. 4 Wederzijdse rechten en verplichtingen
  Met de overeenkomst tussen ISMANA en haar cliënt ontstaat in hoofde van ISMANA een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

  Eventuele specifieke verwachtingen van de cliënt dienen op het moment dat de opdracht tot stand komt uitdrukkelijk te worden opgenomen in de overeenkomst en aanvaard door ISMANA.

  De cliënt verbindt zich tot betaling van de overeengekomen kosten en erelonen mits inachtneming van de volgende betalingsvoorwaarden: 

  Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde bedrag moet hij/zij de factuur binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren. 

  Het bedrag van elke factuur dat niet betaald is binnen de 15 dagen na factuurdatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. 

  In geval van laattijdige betaling behoudt ISMANA zich tevens het recht voor haar prestaties te schorsen tot betaling van alle openstaande bedragen voor reeds geleverde prestaties alsook van een voldoende voorschot voor toekomstige prestaties. De hieruit eventueel voortvloeiende schade komt volledig ten laste van de cliënt met uitsluiting van enige aansprakelijkheid van ISMANA. 

  Indien ISMANA voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de cliënt of deelnemer(s), is ISMANA van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de cliënt of de deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen. 

  Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag voor zover de door ISMANA te leveren diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

  Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

  In geval van betwisting van de gefactureerde bedragen geven de cliënt/deelnemer en ISMANA in eerste instantie de voorkeur aan een buitengerechtelijke conflictoplossing.

  Art 5. Open Opleidingen - workshops
  Opleidingen die aan een open publiek worden aangeboden en waar potentiële deelnemers vrij mogen inschrijven op eigen initiatief worden hierna aangeduid als 'Open Opleidingen'. 

  ISMANA zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde een aangeboden Open Opleiding te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ongevallen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, etc.) kan ISMANA de Open Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. 

  In deze gevallen kan de reeds ingeschreven deelnemer zijn inschrijving voor de Open Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Open Opleiding. 

  In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de ingeschreven deelnemer betaalde bedragen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

  Als de ingeschreven deelnemer verhinderd is voor een Open Opleiding kan hij/zij zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een ander persoon. De ingeschreven deelnemer kan, behoudens andersluidend beding, zijn/haar deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Open Opleiding schriftelijk tot drie weken voor het begin van de Open Opleiding. Nadien is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd.

  Art. 6 Gesloten Opleidingen - workshops
  Opleidingen waaraan enkel een door de cliënt bepaalde groep van personen kan deelnemen worden hierna aangeduid als 'Gesloten Opleidingen'. 

  Voor Gesloten Opleidingen wordt aan de cliënt een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie en de documentatie die tot dan toe door de cliënt aan ISMANA werd verstrekt. De cliënt bezorgt ISMANA tijdig alle documenten en gegevens die ISMANA nodig heeft om de Gesloten Opleiding te kunnen voorbereiden en uitvoeren volgens de afgesproken planning, waarbij de cliënt garandeert dat de informatie en documentatie volledig en juist is voor zover ze noodzakelijk is voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Opleiding. 

  ISMANA ontwikkelt op zelfstandige en onafhankelijke wijze het programma van de Gesloten Opleiding op basis van de verstrekte informatie, documentatie en in overleg met de cliënt. 

  Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de door de cliënt aangewezen personen die deelnemen aan de Gesloten Opleiding volledig beschikbaar zijn. 

  De klant kan kosteloos annuleren tot drie weken voor het begin van de Gesloten Opleiding.

  Bij annulering, ontbinding en opzegging tussen elf en twintig dagen voor aanvang van de Gesloten Opleiding betaalt de cliënt 50 % van de overeengekomen prijs aan ISMANA, te verhogen met alle kosten die door ISMANA reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de Opleiding (bv. voorbereidingstijd, reservatiekosten van leslokalen, etc.). 

  Bij annulering, ontbinding en opzegging op korter termijn (10 dagen of minder) voor het begin van de Gesloten Opleiding of de aanvang van de eerste bijeenkomst blijft het volledige contractueel overeengekomen bedrag verschuldigd.

  De cliënt kan de geplande data van een Gesloten Opleiding eenmalig en in overleg met ISMANA kosteloos verschuiven tot drie weken voor het begin van de geplande Gesloten Opleiding. 

  Bij verschuiving van de geplande data door de cliënt op korter termijn (20 dagen of minder) brengt ISMANA bovenop de overeenkomen prijs (1) een bijkomende administratievergoeding van ½ uurtarief, (2) de door haar gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten aan het overeengekomen uurtarief alsook (3) alle door ISMANA bij de voorbereiding van de Gesloten Opleiding reeds gemaakte externe kosten in rekening.  

  In geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Gesloten Opleiding, zoals hierboven omschreven.

  Art 7. Individuele Begeleidingsprojecten
  Opdrachten voor Individuele  Begeleidingsprojecten worden per individuele overeenkomst gesloten en bestaan uit meerdere op elkaar volgende fases. Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de individuele overeenkomst gelden de onderstaande regels. 

  In een eerste fase worden de behoeften en verwachtingen van de cliënt geanalyseerd in een of meerdere inleidingsgesprekken met ISMANA. 

  Op basis daarvan wordt de eigenlijke opdracht – aard en omvang van de begeleiding en coaching – schriftelijk geconcretiseerd. Deze eerste schriftelijke omschrijving van de eigenlijke opdracht kan ten allen tijde op vraag van en/of in overleg met de cliënt schriftelijk worden aangepast afhankelijk van de evolutie tijdens de uitvoering ervan. 

  Tevens wordt er op basis van de inleidingsgesprekken een eerste voorlopige planning tot uitvoering opgemaakt. Deze planning wordt enkel verstaan als streefdoel met alle nodige en redelijke flexibiliteit rekening houdend met de concrete omstandigheden. 

  Binnen dit contractueel kader is ISMANA vrij in de zelfstandige en onafhankelijke bepaling en uitvoering van de te leveren prestaties alsook van de organisatie ervan. Zij mag in het bijzonder vrij met alle van bij het begeleidingsproject betrokken personen rechtstreeks contact opnemen om afspraken te maken en uit te voeren. De cliënt verbindt zich ertoe, alle van bij het begeleidingsproject betrokken personen onder zijn gezag ter beschikking te stellen voor geplande individuele of groepsgesprekken. Hij garandeert tevens al het nodige te doen om de vertrouwelijkheid van deze gesprekken te waarborgen.

  De door ISMANA geleverde prestaties worden op regelmatige en neutrale manier weergegeven op timesheets ten behoeve van de facturatie. Verder bestaat er in hoofde van ISMANA geen verplichting tot inhoudelijke schriftelijke rapportering. De inhoudelijke resultaten van de activiteit van ISMANA zullen regelmatig mondeling worden besproken met de cliënt. 

  De eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de tijdens de uitvoering van de opdracht verkregen informatie is een essentieel element om het slagen van de opdracht te waarborgen. Alle individuele gesprekken met bij het Begeleidingsproject betrokken personen zijn in beginsel vertrouwelijk behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de betrokken persoon. Ongeacht de vorm en de omvang van rapportering zal ISMANA aan de cliënt geen enkele informatie verstrekken die deze vertrouwelijkheid dreigt de schenden. 

  Voor zover de overeenkomst is aangegaan voor een onbepaalde termijn kan zij door elke partij op elk moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Gelet op de relatie op basis van vertrouwen tussen partijen verbinden de partijen zij zich er echter toe voorafgaand aan een dergelijke beslissing een gesprek aan te gaan over de intentie en de redenen van een eventuele opzeg. 

  ISMANA zal over alle tot dan geleverde en nog niet gefactureerde prestaties een eindstaat opmaken overeenkomstig de contractuele bepalingen. 

  Art. 8 Aansprakelijkheid
  Behoudens expliciete verbintenissen aangegaan door ISMANA krachtens Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ISMANA beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

  ISMANA is dan ook alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid in haar hoofde.

  Daarentegen kan ISMANA in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toegerekende indirecte schade zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

  Ook voor vermeende psychische schade die cliënten/deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die ISMANA verricht heeft, kan ISMANA evenmin aansprakelijk worden gesteld. 

  Hetzelfde geldt voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van een Overeenkomst door de cliënt, noch is zij aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de cliënt of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. 

  Indien de aansprakelijkheid van ISMANA wordt weerhouden en zij gehouden is aan vergoeding van door de cliënt geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

  Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die ISMANA uitvoert in het kader van een overeengekomen opdracht, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.
  Art. 9 Intellectueel eigendom
  De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering door ISMANA aan de cliënt verstrekte informatie en documentatie is uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht. 

  Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie ter beschikking gesteld door ISMANA in het kader en ter gelegenheid van de uitvoering van haar prestaties niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de voornoemde inhoud en de documentatie geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan derde in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ISMANA.
  Art. 10 Geheimhouding van vertrouwelijke informatie
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

  Onverminderd de bijzondere bepalingen onder Art. 7 van deze Algemene Voorwaarden geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

  Als ISMANA op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als ISMANA zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de wederpartij noch gerechtigd tot schadevergoeding of schadeloosstelling door ISMANA op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan noch tot ontbinding van de overeenkomst.
  Art. 11 Persoonsgegevens
  De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ISMANA om de door hem overgemaakte informatie, desgevallend op verzoek van ISMANA, en desgevallend de persoonsgegevens in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of gegevens in de zin van art. 9, 1) of 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de Overeenkomst en de taak van ISMANA. 

  ISMANA behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

  De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan ISMANA te richten.  

  ISMANA verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.  Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom ISMANA (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

  ISMANA behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

  Indien de cliënt van mening is dat ISMANA ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan ISMANA gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

  Dat kan via de volgende contactgegevens: 

  Gegevensbeschermingautoriteit – DPO
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  T: +32 (0)2 274 48 00 – F: +32 (0)2 274 48 35
  Art. 12 Rechtsmacht
  De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht.

  Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. 

  In geval van geschil tussen de partijen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van hun overeenkomst, en dat niet in der minne zou kunnen worden opgelost, zullen de partijen trachten om het geschil op te lossen door bemiddeling. 

  Daarom verbinden partijen zich ertoe om aan tenminste één ontmoeting in bemiddeling deel te nemen in persoon of iemand met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen; de bemiddelaar zal door de partijen gekozen worden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars. De kost van de bemiddeling zal onder de partijen evenredig verdeeld worden. 

  In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en desgevallend het Vredegerecht van Lennik bevoegd zijn.